AloitaAktia

Sijoitusfilosofiamme

Sijoitusfilosofiamme kulmakiviä ovat kustannustehokkuus, pitkäjänteisyys ja kattava hajautus.

Lassi Järvinen
Johtaja, Allokaatioratkaisut
10 min read
6. marraskuuta 2019

Sijoitusfilosofiamme pyrkii parhaaseen lopputulokseen hajautuksen ja pitkäjänteisyyden kautta. Lähtökohtanamme on arvioida tarkasti sitä, millä markkinoilla sijoittajan kannattaa olla aktiivinen ja mitkä markkinat toimivat niin tehokkaasti, että vertailuindeksin voittaminen muuttuu hyvin haastavaksi. Esimerkiksi laajoilla, suurten yhtiöiden osakemarkkinoilla tehokkuus on lisääntynyt merkittävästi ja ylituottojen tekeminen on siksi pitkällä aikavälillä haastavaa. Sen sijaan esimerkiksi vaihtoehtoisissa sijoitusluokissa aktiivisuudella on edelleen selkeä lisäarvo. Niinpä panostamme selkeyteen ja kulujen minimointiin tehokkailla markkinoilla ja aktiivisuuteen siellä, missä sillä on todella lisäarvoa.

Me lähdemme siitä, että täsmällisellä ja oikein tehdyllä allokaatiotyöllä, pitkäjänteisyydellä ja matalalla kustannustasolla saavutetaan paras lopputulos.

Sijoitusmallimme

Keskeinen kysymys sijoitusmallimme taustalla on, miten salkun hajautuksella voidaan parhaiten saavuttaa tavoiteltu tuotto halutulla riskitasolla sekä samalla varautua eri markkinatilanteisiin.

Kun pohdimme hajautuksen taustalla olevan allokaatiomallin teoreettista pohjaa, vertailimme CAPM-mallin, Black-Littermann-mallin ja monimuuttujamallin etuja ja haittoja. Päädyimme lopulta monimuuttujamalliin sen monien etujen vuoksi. Mallin taustalla on mahdollista käyttää pidempiä aikasarjoja, koska tuottoa kuvaavista muuttujista, kuten osakeriskistä, on saatavilla huomattavasti pidemmät aikasarjat kuin yksittäisistä omaisuusluokista. Lisäksi monimuuttujamallilla on analyyttisesti helpompi varautua salkun hajautuksessa eri markkinatilanteisiin valitsemalla taustalla olevat muuttujat oikein. Varautuminen on helpompi pohjata dataan kuin muissa malleissa. Pidempään aikasarjaan mahtuu enemmän eri tyyppisiä markkinatilanteita ja tätäkin kautta malli ottaa paremmin huomioon niiden vaikutukset salkun odotettuun tuottoon sekä riskiin.

Mallin tuotto-odotukset pohjautuvat historiadataan ja eri markkinoiden kehitykseen viimeisten vuosikymmenten aikana. Tästä näkökulmasta on haasteellista, että nykyinen markkinatilanne on monilta osin poikkeava. Esimerkiksi korkotaso on painunut globaalisti erittäin matalaksi. Tästä syystä myös korkotuotot ovat seuraavien vuosien aikana todennäköisesti totuttua matalampia. Korkotason mataluus ei vaikuta ainoastaan korkosijoitusten tuottoon vaan lisäksi muihin omaisuuslajeihin, joiden arvoon korkotaso vaikuttaa. Tästä syystä muokkaamme mallissa eri tuottomuuttujien tuotto-odotuksia näkemystemme pohjalta. Näkemysten pohjana toimivat eri omaisuuslajien tuottoja kuvaavat mallit.

Me lähdemme siitä, että täsmällisellä ja oikein tehdyllä allokaatiotyöllä, pitkäjänteisyydellä ja matalalla kustannustasolla saavutetaan paras lopputulos.

Jotta parhaat suhteelliset painot voidaan laskea, on ensin määriteltävä jokaisen omaisuusluokan odotettu tuotto vuodessa sekä luotava kuva siitä, millainen riski kunkin omaisuusluokan tuottoon liittyy, sekä miten omaisuusluokat käyttäytyvät suhteessa toisiinsa eri markkinatilanteissa (kovarianssimatriisi). Monimuuttajamallissa omaisuusluokkien tuotto-odotukset sekä kovarianssimatriisi johdetaan nk. tuottomuuttujien kautta.

Monimuuttujamallin idea perustuu siihen, että jokaisen sijoituskohteen taustalla on eri tyyppisiä riskejä, joita sijoittaja ottaa ja joiden ottamisesta hän saa korvauksen tuoton muodossa. Näitä eri riskejä kuvaavat tuottomuuttujat. Esimerkiksi osakkeisiin sijoitettaessa suurin osa riskistä liittyy yritysten menestymiseen. Tätä riskiä kutsutaan osakeriskiksi. Pienempien yhtiöiden osakkeisiin sisältyy myös enemmän likviditeettiriskiä, kuten myös korkeamman riskin korkosijoituksiin. Toisaalta kehittyneiden valtioiden velkakirjoihin sijoitettaessa lähes kaikki riski koostuu korkoriskistä – käytännössä siitä, että sijoittaja antaa varansa lainaksi pitkäksi aikaa, eikä voi olla varma, miten korot sillä aikaa kehittyvät. Lisäksi voidaan mallintaa mm. valuuttariski (riski muutoksista valuutan arvossa) ja kehittyviin talouksiin yleisesti liittyvä riski. Monimuuttujamallin muuttujat ovat siis aikasarjoja, jotka kuvaavat näiden eri riskien ottamisesta kompensaationa saatua tuottoa.

Mallimme käyttää muutamaa tuottomuuttujaa, joista on saatavilla pitkät tilastot tuottojen kehityksestä. Tuottofaktorien valinnassa olemme kiinnittäneet huomioita etenkin siihen, miten käyttämämme yhdistelmä eri tuottomuuttujia ottaa parhaiten huomioon eri tyyppisten markkinatilanteiden vaikutuksen tuottoon. Näin pyrimme rakentamaan salkun, jonka hajautuksessa on varauduttu eri tyyppisiin markkinatilanteisiin mahdollisimman hyvin.

Mallin taustalla käytämme dataa lukuisista eri tietolähteistä (esimerkiksi MSCI, Citibank, Federal Reserve, Euroopan Keskuspankki). Erilaisia allokaatiomalleja on tutkittu valtavasti ja käyttämämme monimuuttujamallit edustavat viimeisintä akateemista tutkimusta.

Salkun luonti

Lopulliset salkkupainot johdetaan käyttäen tuottomuuttujien avulla johdettuja omaisuusluokkien tuotto-odotuksia, joita olemme näkemyksemme mukaan muokanneet. Tuotto-odotusten lisäksi tarvitaan omaisuusluokkien suhteellista käyttäytymistä kuvaavaa kovarianssimatriisia. Perinteisesti optimointi on tehty yksinkertaisesti etsimällä painot, joilla salkun tuotto on mahdollisimman korkea annetulla riskitasolla. Perinteisen metodin ongelma on kuitenkin se, että se on hyvin herkkä pienille vaihteluille tuotto-odotuksissa. Tuotto-odotusten määrittämiseen liittyy kuitenkin epävarmuutta itsessään. Olemme siksi valinneet optimointitavan, joka ottaa huomioon tuotto-odotuksiin, sekä niiden määrittämiseen liittyvän epävarmuuden ja sitä kautta johtaa parempaan hajautukseen.

Omaisuusluokkien ja instrumenttien valinta

Omaisuusluokkien valinnassa kiinnitimme huomiota kolmeen tekijään:

  1. minkälaiset kyseisen omaisuusluokan tuotto- ja riskiominaisuudet ovat,
  2. mitä hajautushyötyjä omaisuusluokka todellisuudessa tarjoaa, sekä
  3. mitkä ovat omaisuusluokan todelliset tuottotekijät, eli minkä tyyppisen riskin sijoittaja itseasiassa ottaa sijoittaessaan kyseiseen omaisuusluokkaan ja miten se vaikuttaa tuottoon.

Käytännössä toteutamme salkkujen hajautuksen käyttäen kyseisten omaisuusluokkien tuotto-ominaisuuksia parhaiten edustavia ETF-instrumentteja. Valitsemme ETF:t perustuen niiden tehokkuuteen (kuinka tarkasti tuote seuraa vertailuindeksiään), kuluihin sekä likviditeettiin. Suosimme mahdollisuuksien mukaan ETF:iä, jotka eivät maksa osinkoa ja joilla käydään kauppaa euroissa.

Salkunhoito

Salkkujen tasapainottaminen mallimme määrittämiin optimipainoihin tapahtuu automaattisesti algoritmimme hoitamana. Rebalansoinnin päätehtävänä on pitää salkun riskitaso ennalta määritellyissä rajoissa. Näin ollen kaupankäyntiaktiivisuus määrittyy hintojen heilunnan ja tavoiteallokaation muutosten seurauksena: mitä nopeammin eri omaisuusluokkien hinnat muuttuvat, sitä useammin syntyy tarve tasapainottaa salkkua.

Riskillä tarkoitetaan sitä, kuinka voimakkaasti salkku reagoi eri tyyppisiin markkinatilanteisiin. Mitä suurempi riski, sitä suurempi vaikutus tuottoon eri tilanteissa. Kun salkun hajautuksen tavoitteena on laskea salkun riskiä suhteessa tuottoon, on salkun tasapainottaminen osa tätä samaa tavoitetta salkun riskitasosta huolehtimiseksi.

Koska salkun tasapainottamisen tavoitteena on salkun riskitason hallinta, automatiikkamme pyrkii pitämään salkun hajautuksen ennalta määriteltyjen rajojen sisällä. Kun nuo rajat ylittyvät, palvelumme automaattisesti tasapainottaa salkun tavoitepainoihin. Simulaatiomme perusteella salkun tasapainotuksen takana oleva algoritmimme johtaa noin 0.3 - 0.7x salkun vuosittaiseen kiertonopeuteen riippuen markkinatilanteesta kyseisenä vuonna.

Aloita sijoittaminen jo tänään

Aloita sijoittaminen